Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego - www.oponyexpress.pl

 

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.oponyexpress.pl. Sklep prowadzi JMK Sp. z o.o. z siedzibą w Powodowie, Powodowo 51, 64-200 Wolsztyn zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000128515, NIP: 9230024523, Regon: 411495325 kapitał zakładowy: 2 680 000,00 zł, zwany dalej Sprzedawcą.

 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

a. adres poczty elektronicznej: kontakt@oponyexpress.pl;

b. pod numerem telefonu: +48 572 342 969;

c. formularz kontaktowy dostępny na stronach sklepu internetowego.

 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.oponyexpress.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 2. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;

 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

 3. Klient Partner Biznesowy – oznacza wyłącznie klienta będącego Przedsiębiorcą, zajmującym się montażem i/lub dalszą odsprzedażą opon i/lub wykorzystującym oferowany w Sklepie Internetowym Towar w bieżącej działalności przedsiębiorstwa, który uzyskał status Partnera Biznesowego na warunkach wskazanych w pkt. XV Regulaminu;

 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 5. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

 6. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

 7. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

 8. Regulamin – niniejszy dokument;

 9. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

 10. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

 11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.);

 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

 3. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.

 4. Klient ma możliwość porównania parametrów, w szczególności parametrów technicznych, użytkowych i cen Towarów za pomocą Usługi Porównaj. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na porównaniu parametrów Towarów zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Towarów z wybranych do porównania bądź po 36 godzinach od dodania Towarów do porównania.

 5. Klient ma możliwość sprawdzenia, jakie Towary oglądał w Sklepie Internetowym za pomocą Usługi Oglądane. W ramach Usługi zapamiętywane są Towary ostatnio oglądane przez Klienta w Sklepie Internetowym. Klient ma możliwość usunięcia Towarów z listy ostatnio oglądanych, bądź dodania ich do porównania w ramach Usługi Porównaj, o której mowa w ppkt. 4 powyżej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na wyświetlaniu Towaru ostatnio oglądanego przez Klienta zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Towaru z listy ostatnio oglądanych bądź po 36 godzinach od oglądania Towaru w Sklepie Internetowym.

 6. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie zapisu na bezpłatny newsletter oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na wysyłaniu newslettera jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia przez Klienta oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie newslettera lub wycofania zgody przez „odklikanie” oświadczenie o wyrażeniu zgody .

 7. Sprzedawca umożliwia Klientowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokonania rezerwacji stanowiska wymiany opon.

 8. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 9. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

 5. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:

a. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,

c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

 1. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 2. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

 4. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

 5. Klient będący Przedsiębiorcą przed złożeniem zamówienia telefonicznego zobowiązany jest to zapoznania się z Regulaminem.

 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI Usługa rezerwacji stanowiska wymiany opon

 1. Klient może dokonać za pośrednictwem Sklepu Internetowego rezerwacji stanowiska wymiany opon.

 2. Rezerwacji stanowiska wymiany opon dokonuje się poprzez wybór przez Klienta serwisu własnego Sprzedawcy lub serwisu franczyzowego ( dalej: „ Punkt serwisowy”), do którego ma być dostarczony zakupiony Towar. Aktualna lista punktów serwisowych znajduje się https://oponyexpress.pl/mapa-serwisow.

 3. Sprzedawca udostępnia cennik wymiany opon w Sklepie Internetowym, jednak zapłata za wymianę opon następuje bezpośrednio na rzecz Punktu serwisowego.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za usługę wymiany opon świadczoną przez Punkt serwisowy.

VII. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

  1. Dostawa na wskazany adres - za pośrednictwem firmy kurierskiej z zastrzeżeniem, iż wyboru firmy kurierskiej dokonuje Sprzedawca bądź za pośrednictwem transportu własnego Sprzedawcy;

  2. dostawa do serwisu , o którym mowa w pkt. VI 2 pod warunkiem, iż jest powiązana z usługą, o której mowa w pkt. VI 1,

  3. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VIII ppkt. 2.

 5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem fakturę imienną albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

 6. Zawierając umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).

 7. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sklep przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wysłana faktura.

 8. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.

 9. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VIII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia), ;

b. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

c. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

d. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);

e. płatność w systemie ratalnym ( w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jego skompletowaniu oraz po otrzymaniu płatności za zamówiony Towar).

 1. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku płatności wymienionych w ppkt. 2 a oraz 2 d termin płatności wynosi 2 dni. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

IX. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

i. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

j. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

k. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami.

 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

 6. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od Umowy, które ponosi Konsument, jeżeli ze względu na swój charakter towary te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, zostały wskazane na stronie Sklepu internetowego.

X. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar zgodny z Umową Sprzedaży.

 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o prawach konsumenta oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Towaru z Umową Sprzedaży:

W przypadku reklamacji Towaru zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

W przypadku reklamacji Towaru zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o prawach konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o prawach konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

Zawarte w punkcie 2 postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres JMK Sp. z o.o., Powodowo 55, 64-200 Wolsztyn, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@oponyexpress.pl lub przy użyciu formularza reklamacyjnego.

 2. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 4. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 5. Klient może skorzystać z formularza reklamacji dostępnego na stronie https://www.j-m-k.pl/reklamacje.

 6. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

 7. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: JMK Sp. z o.o., Powodowo 55, 64-200 Wolsztyn, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@oponyexpress.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XII. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.

 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w zakresie poszczególnych producentów na stronach internetowych Sklepu.

 3. Zaleca się aby  reklamacja z tytułu gwarancji wraz z wypełnionym protokołem reklamacyjnym została przesłana do Sprzedawcy pisemnie na adres: JMK Sp. z o.o., Powodowo 55, 64-200 Wolsztyn, lub na adres poczty elektronicznej: reklamacje@oponyexpress.pl.

 4. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest doręczenie dowodu zakupu oraz protokołu.

XIII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XV. Przyznanie statusu Klienta – Partnera Biznesowego

 1. Klient będący Przedsiębiorcą, zajmującym się montażem i/lub dalszą odsprzedażą opon i/lub wykorzystującym oferowany w Sklepie Internetowym Towar w bieżącej działalności przedsiębiorstwa może uzyskać status Partnera Biznesowego na zasadach wskazanych w niniejszym pkt. XV Regulaminu.

 2. Postanowienia Regulaminu zawarte w niniejszym pkt. XV dotyczą wyłącznie Klienta – Partnera Biznesowego. W przypadku sprzeczności postanowień pkt. XV Regulaminu i pozostałych punktów Regulaminu, do Klienta – Partnera Biznesowego stosuje się postanowienia pkt. XV Regulaminu.

 3. W celu uzyskania statusu Partnera Biznesowego należy zaakceptować postanowienia Regulaminu wypełnić wniosek dostępny na stronie www.oponyexpress.pl oraz uzyskać akceptację JMK Sp. z o.o.

 4. Podczas składania wniosku o uzyskanie statusu Klienta Biznesowego, należy podać:Adres siedziby

  1. Nr telefonu i adres mailowy do kontaktu

  2. Osoba do kontaktu

  3. Adres dostawy

 5. Informacja o akceptacji klienta jako Partnera Biznesowego zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w we wniosku.

 6. O aktywacji Konta Partnera Biznesowego, klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adres został podany podczas wypełniania wniosku. Niezbędne jest potwierdzenie rejestracji założonego Konta Partnera Biznesowego poprzez link przesłany w wiadomości e-mail.

 7. Sprzedawca kontaktować się będzie
  z Klientem - Partnerem Biznesowym za pomocą elektronicznych i telekomunikacyjnych środków komunikacji (np.: email, telefon,), co Klient - Partner Biznesowy potwierdza akceptując Regulamin.

 8. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta – Partnera Biznesowego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta – Partnera Biznesowego, jeżeli na podany przez Klienta – Partnera Biznesowego adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta – Partnera Biznesowego i z chwilą jej otrzymania przez Klienta – Partnera Biznesowego zawarta zostaje Umowa sprzedaży. W przypadku składania Zamówienia telefonicznie, Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona telefonicznie wiąże Klienta – Partnera Biznesowego , jeżeli na podany przez Klienta – Partnera Biznesowego adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta – Partnera Biznesowego i z chwilą jej otrzymania przez Klienta – Partnera Biznesowego zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

 9. Dostawa Towarów dla Klienta – Partnera Biznesowego jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta – Partnera Biznesowego w trakcie składania Zamówienia.

 10. Klient – Partner Biznesowy może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

  1. na wskazany adres - za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź transportem własnym Sprzedawcy

  2. na wskazany adres – kurier własny (na listach przewozowych Klienta – Partnera Biznesowego);

  3. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

 11. Faktura jest wysyłana drogą elektroniczną. W przypadku braku zgody na wystawianie i udostępnienie faktur w formie elektronicznej, faktura jest dostarczana wraz z Towarem bądź pocztą.

 12. Zawierając Umowę sprzedaży i akceptując postanowienia Regulaminu Klient – Partner Biznesowy wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).

 13. Sprzedawca wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi – Partnerowi Biznesowemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta – Partnera Biznesowego przy składaniu Zamówienia lub składaniu wniosku o uzyskanie statusu Klienta Biznesowego.

 14. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych. Chyba że Klient – Partner Biznesowy zdecyduje inaczej wybierając dostawę natychmiastową. Wtedy zostanie poinformowany w podsumowaniu koszyka o ewentualnym dodatkowym koszcie dostawy.

 15. Klient – Partner Biznesowy może wybrać następujące metody płatności:

  1. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi – Partnerowi Biznesowemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta – Partnera Biznesowego, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia), opłata za płatność elektroniczną wynosi 1% wartości Zamówienia; Złożenie Zamówienia i niedokonanie płatności nie rezerwuje zamówionego Towaru.
  2. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi – Partnerowi Biznesowemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  3. limit kupiecki na następujących zasadach: Limit kupiecki przyznawany jest na wniosek Klienta – Partnera Biznesowego wg. indywidualnych zasad. Wniosek o uzyskanie limitu kupieckiego należy złożyć do opiekuna handlowego lub do Działu Handlowego Sprzedawcy na adres: sprzedaz@j-m-k.pl Informacje o przyznaniu limitu kupieckiego Klient – Partner Biznesowy znajdzie w profilu klienta po zalogowaniu do Sklepu internetowego.
 16. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu Internetowego informuje Klienta – Partnera Biznesowego o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta – Partnera Biznesowego w terminie, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 17. W przypadku odmowy przyjęcia lub zwrotu zamówionego Towaru zostanie naliczona przez Sprzedawcę opłata w wysokości 10% wartości Zamówienia powiększona o koszty wysyłki i zwrotu Towaru.

 18. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za zakupiony Towar zostaje wyłączona.

 19. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.

 20. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest dostępna na stronie Sklepu internetowego.

 21. Zgłoszenie z tytułu gwarancji wraz z wypełnionym protokołem reklamacyjnym Klient – Partner Biznesowy przesyła do Sprzedawcy poprzez formularz https://j-m-k.pl/kontakt/formularz-reklamacyjny .

 22. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest doręczenie dowodu zakupu oraz protokołu.

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Przedsiębiorca na prawach konsumenta). Nie stosuje się postanowień o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

Inforumjemy, że zdjęcia prezentowane na stronie mają charakter poglądowy. Ze względu na różne rozmiary tego samego bieżnika ich faktyczny wygląd może się róznić od tego prezentowanego na stronie.